திட உணவை அறிமுகம் செய்தல் (Introducing Solids)

உங்கள் குழந்தைக்குத் திட உணவைக் கொடுக்கத் தொடங்கி விட்டீர்களா? குழந்தைக்கான திட உணவை (Baby Solid Food) அறிமுகப் படுத்தும் போது சில விசயங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தை தாய்ப்பாலை (Weaning) மறக்கத் தொடங்கிய வேளையில் அடுத்த 6 மாதத்திற்கான உணவை (Food for 6 Month) பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அறிமுகப்படுத்தும் திட உணவு (Introducing Solids) சத்துள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!