கர்ப்ப கால நிலைகள் (Pregnancy Stages)

நீங்கள் கருவுற்று இருந்தால் அடுத்த 40 வாரங்களுக்கு உங்களைக் கவனித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு அனுமதி தாருங்கள். கர்ப்பத்தில் பல நிலைகள் (Pregnancy Stages)உள்ளன. கருவுற்றிருக்கும் போது ஒவ்வொரு வாரமும் (Pregnancy Week by Week) வயிற்றில் வளரும் கருவைக் கண்காணிக்க வேண்டும். கர்ப்பகால அட்டவணை (Pregnancy Calendar)உங்களுக்குப் பல தகவல்களை காெடுப்பதாேடு,உங்களுக்குச் சிறந்த வழிகாட்டியாக உதவும்.

சமீபத்திய

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

பிரபலம்

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!