பல் முளைக்கும் குழந்தை (Teething Baby)

உங்கள் குழந்தைக்குப் பல் முளைக்கத் தொடங்கி விட்டதா? அப்படி என்றால் நீங்கள் பல் முளைக்கும் சில அறிகுறிகளை (Teething Sign) உங்கள் குழந்தையிடம் பார்க்கலாம். அவனது நடவடிக்கைகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். முதலில் பல் முளைக்கும் வயதை (Teething Age) தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பின் சில வித்தியாசங்களை அவனிடம் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் காணலாம்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!