நடத்தை மற்றும் ஒழுக்கம் (Toddler Behavior and Discipline)

உங்கள் குழந்தையின் பழக்கங்களைப் (Toddler Behaviour) நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியம். அமைதியாக இருக்கும் குழந்தை திடீரென உங்களுக்குச் சவால் தரும் விதத்தில் நடந்து கொள்ளக் கூடும். நல்ல ஒழுக்கத்துடனும் (Discipline), சமூக பழக்கங்களுடனும் (Social Behaviour )குழந்தையை வளர்க்க வேண்டியது முக்கியம். உங்கள் குழந்தையை நல்ல குணத்தோடு வளர்க்க நீங்கள் பாேதிய முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!