சுக பிரசவம் (Normal Vaginal Delivery) ஆரோக்கியமான குழந்தை பிறப்பிற்கு (normal baby birth) உதவுகிறது. இதனால் தாய் விரைவாகவும் குனமடைகிறாள்.

சுகப் பிரசவம் (Suka Prasavam) எப்போதும் தாய் சேய் இருவருக்கும் பாதுகாப்பான ஒன்று. இதனால் தாய் விரைவாகத் தனது இயல்பான வாழ்க்கைக்குத் திரும்பி தினசரி வேலைகளை ஆரோக்கியத்தோடு பார்க்க இயலும். சுகப் பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் வலி (Pain During Pregnancy) சற்று அதிகமாக இருந்தாலும் அதனை மருத்துவர்களின் ஆலோசனை கொண்டு எளிதாகச் சமாளித்து விடலாம். மேலும் தாய் சத்தான உணவைக் கட்டாயம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!