இந்தியப் பாரம்பரியம் (Indian Tradition)

இந்தியா ஒரு பரந்துவிரிந்த கண்டம். இதில் பல மாநிலங்கள்,மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் (Indian tradition) அடிப்படையில் வேறுபட்டிருப்பது போல, அங்கு வாழும் மக்களும் மாறுபட்ட பழக்கவழக்கங்களைப் (Indian ritual) பின்பற்றுகிறார்கள். இதற்கு ஏற்ப அவர்கள் தங்கள் உடல் நலத்தைக் காக்க எடுத்துக் கொள்ளும் கை வைத்தியங்களும், சிகிச்சைகளும், தீர்வுகளும் (remedies) மாறுபடுகின்றன.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!