சிறு குழந்தையின் வளர்ச்சி (Toddler Development)

குழந்தையின் வளர்ச்சி பருவங்கள் (Child Development Stages) மிகவும் முக்கியமானவை.அந்த அந்த வளர்ச்சி கட்டங்களில் குழந்தைக்கு நீங்கள் வாழ்க்கைப் பழக்கங்கள் மற்றும் சமூக பழக்கங்கள் பற்றிக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். மேலும் உங்கள் குழந்தைக்குச் சத்து நிறைந்த உணவைத் (Food & Nutrition) தருவதில் கவனம் வைக்க வேண்டும். இது உங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாகவும் விரைவாகவும் வளர உதவும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!