அண்டம் விடுபடல் (Ovulation)

அண்டவிடுப்பின் மூலமாக ஒரு பெண் எளிதாகக் கருவுறும் (Pregnancy) தன்மையைப் பெறுகிறாள். அண்டவிடுப்பு காலத்தின் போது உடலுறவு கொள்வதன் மூலம்,ஒரு பெண் கருவுறும் (Fertility) வாய்ப்பு பல மடங்கு அதிகரிக்கின்றது. மாதவிடாய் சுழற்சியைச் சரியாகக் கவனிப்பதன் மூலம் அண்டவிடுப்பின் அறிகுறிகளை (Ovulation Symptoms) அறிந்து கொள்ள இயலும்.இது கருவுறுதலுக்குப் பெரிதும் உதவுகிறது.

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!