திட உணவை அறிமுகம் செய்தல் (Introducing Solids)

உங்கள் குழந்தைக்கு திட உணவை கொடுக்கத் தொடங்கி விட்டீர்களா? குழந்தைக்கான திட உணவை (baby solid food) அறிமுகப் படுத்தும் போது சில விடயங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பால்குடி (weaning) மறக்கத் தொடங்கியதும் அடுத்த 6 மாதத்திற்கான உணவை (food for 6 month) தெரிந்து கொள்ளுங்கள். திட உணவை (Introducing Solids) அறிமுகப் படுத்தும் போது அது சத்துள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!