சளி, காய்ச்சலை விரட்டும் துளசி தண்ணீர் செய்வது எப்படி?

சளி, காய்ச்சலை விரட்டும் துளசி தண்ணீர் செய்வது எப்படி?சளி, காய்ச்சலை விரட்டும் துளசி தண்ணீர் செய்வது எப்படி?சளி, காய்ச்சலை விரட்டும் துளசி தண்ணீர் செய்வது எப்படி?சளி, காய்ச்சலை விரட்டும் துளசி தண்ணீர் செய்வது எப்படி?